Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode xmode.sk (predávajúci), ktorého prevádzkovatelom je Jiří Roubínek, IČ: 724 76 141. Ponuka prezentovaného sortimentu na týchto stránkach združuje produkty viac predajcov a predaj ponúkaného tovaru sa riadi tu uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich).

Objednávka tovaru

Na stránkach xmode.sk je kompletný zoznam bežne dodávaného tovaru. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnost všetkých položiek tovaru. Dostupnost tovaru je vždy potvrdená na základe objednávky.

Objednávanie tovaru je možné iba prostredníctvom elektronického obchodu xmode.sk (ďalej iba „e-shop“). K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku prostredníctvom webového formuláru odošle. Táto odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.

Pred odoslaním objednávky má kupujúci povinnosť si overiť cenu tovaru vrátane súvisiaich poplatkov a poštovného.

V prípade ak kupujúci objednaný tovar cez internet preberá osobne, dodávatel iba potvrdzuje, že tovar je pre zákazníka v predajni pripravený.

Dodacie podmienky

Viď doprava.

Zrušenie objednávky

Kupujúci má právo zrušiť uskutočnenú objednávku bez sankcie do 12 hodín od objednania. Po tejto dobe je možné objednávku zrušiť bez udania dôvodu len v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. Pokiaľ kupujúci zruší uskutočnenú objednávku po stanovenom termíne, tak je povinný predávajúcemu uhradiť škodu vzniknutú týmto jednaním. Uskutočnením objednávky beriete na vedomie, že každá objednávka je zo strany zákazníka záväzná podľa obchodných podmienok. Pokiaľ nebude zaslaná objednávka zákazníkom prevzatá alebo bude vrátená z dôvodov, ktoré zavinil zákazník, bude v každom prípade požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok (zmluvná pokuta) vo výške až 22 Eur.

V prípade, že bude objednávka zo strany zákazníka zrušená ešte pred expedíciou, môže si predajca nárokovať zmluvnú pokutu za porušenie kúpnej zmluvy vo výške až 50% z hodnoty zrušenej objednávky. Upozorňujeme, že všetky nesplatené pohľadávky, budú postúpené na vymáhanie právnou cestou vrátane všetkých nákladov s tým spojených.

V prípade neprevzatia odoslaného tovaru na základe uskutočnenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť dodávatelovi vzniknuté náklady za balné vo výške 1 Eur a dopravu k zákazníkovi a späť, ktoré musel predávajúci uhradiť Slovenskej pošte za doručenie objednávky vo výške 5 Eur, celkové náklady činia 6 Eur.

Uvedenú sumu je nutné bezodkladne zaslať na náš účet, ktorý bude uvedený v emaile alebo v liste o zaplatení.

Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku bez udania dôvodu. V prípade ak nastane výrazná zmena ceny u dodávatela, prípadne sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho s upresnením situácie. Dodávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť predpokladanú dobu dodania (uvedená na Vašej objednávke) a to až o 30 pracovných dní. V prípade, že dôjde k oneskoreniu pri predpokladanej doby dodania, budeme Vás o tomto meškaní informovať e-mailom.

Odstúpenie od zmluvy

Zo zákona je možné bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z.

Odstúpiť môže zákazník tak, že tovar do zákonnej lehoty 7 dní doručí na adresu niektorého z našich zberných miest, ktorú Vám zašleme e-mailom spoločne s ďalšími pokynmi ako postupovať.

Pri odstúpení je nutné uviesť číslo dokladu a účet kupujúceho na ktorý mu bude do 15 kalendárnych dní zaslaná čiastka.

Dodávatel posúdi stav tovaru a oznámi stanovisko kupujúcemu.

  • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
  • musí byť nepoškodený
  • musí byť kompletný
  • musí byť predložená kopia dokladu o kúpe
  • tovar musí byť zaslaný ako dopoučená a poistená zásielka, tovar prosím neposielať na dobierku, nebude prevzatý.
  • v prípade, že je tovar vrátený dodávatelovi v inom jako neporušenom stave, je dodávatel oprávněn požadovať uvedeni tovaru do pôvodného stavu a uplatnit sudnou cestou náhradu vzniknuté škody na tovare (neúplný obsah, opotrebovaný tovar apod.)
  • dodávatel je povinný v prípade odstúpenia zákaznkovy vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť do 15 kalendárnych dní od obdržania zásielky.

Ceny

Ceny uvedené v e-shope sú vždy aktuálne. U produktov je uvádzaná koncová cena.

Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. 10. 2007 a nahradzujú všetky predchodzie ustanovenia a zvyklosti. Preávajúci si vyhradzuje právo meniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchodzieho upozornenia. Všetky otázky týkajúce sa obchodných podmienok smerujte na [email protected]